Anna Pavlicová Rekotour

RYCHLÉ VYHLEDÁNÍ ZÁJEZDU

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

CK Rekotour


Kde nás najdete?

Masarykovo nám. 1232

686 01  Uherské Hradiště

tel./fax:  572 540 852

mobil:    603 512 681

 

Počasí

Měny

Euro125.44
Americký dolar122.49
Britská libra129.67
Bulharský leva113.01
Egyptská libra11.43
Chorvatská kuna13.38
Marocký dirham12.44
Thajský baht10067.02
Tuniský dinár17.82
Turecká lira11.63

Nejnavštěvovanější destinace

Nabídka zájezdů

CK Anna Pavlicová REKOTOUR se sídlem Salašská 1278, 686 03 Staré Město zajišťuje a poskytuje stravovací, ubytovací a přepravní služby včetně doplňujících služeb.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Anna Pavlicová – CK REKOTOUR ( dále jen CK REKOTOUR ) a zákazníkem se bude řídit ustanovením zákona 159/99 Sb. a občanského zákoníku 40/64 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je dále upraven těmito Všeobecnými podmínkami. CK REKOTOUR si vyhrazuje právo uvést ve vlastních prodejních materiálech odlišné podmínky a specifikace, které mají pak přednost před těmito Všeobecnými podmínkami.


2. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU

CK REKOTOUR poskytuje objednané a řádně zaplacené služby všem zákazníkům. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu/pobytu zúčastnit pouze v doprovodu osoby straší 18 let. Osoby ve věku 15 – 18 let se mohou zájezdu/pobytu zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce, pokud se tento sám zájezdu/pobytu nezúčastní.


3. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Smluvní vztah mezi CK REKOTOUR a zákazníkem vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy/přihlášky, prohlášením, že je zákazník seznámen s těmito Všeobecnými podmínkami, souhlasí s nimi a zaplatí 50% zálohy z ceny zájezdu/pobytu. Zálohu nebo celou cenu zájezdu/pobytu může zákazník složit v CK REKOTOUR, na její pobočce, nebo u smluvních prodejců – cestovních agentur ( dále jen CA ).
 2. CK REKOTOUR má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím.
 3. V případě rezervace zájezdu/pobytu v době kratší než 30 dnů před nástupem na zájezd/pobyt je celková cena zájezdu splatná při uzavření a podpisu cestovní smlouvy. Na zájezd/pobyt je nutné vzít s sebou veškeré doklady o zaplacení zájezdu/pobytu a na požádání předložit pověřenému pracovníkovi CK REKOTOUR ke kontrole.
 4. V případě rezervace, nebude – li zákazníkem nebo CA, odsouhlasený návrh cestovní smlouvy/přihlášky doručen CK REKOTOUR do dané lhůty, nebo bude – li cestovní smlouva/přihláška neúplně vypsaná nebo v rozporu se Všeobecnými podmínkami, je CK REKOTOUR oprávněna prodat zájezd dalšímu zájemci.
 5. Cestovní smlouva platí pro všechny další osoby, které jsou v ní uvedené. Za plnění smluvních závazků osob na této smlouvě uvedené, ručí kontaktní osoba a tato je i zároveň plátcem, není – li plněno nebo dohodnuto jinak.
 6. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu/pobytu zákazníkem je CK REKOTOUR oprávněna zájezd zrušit bez dalšího upozorňování. Zákazník hradí náklady spojené se zrušením zájezdu/pobytu ( stornopoplatky ).
 7. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu/pobytu.


4. SJEDNANÉ SLUŽBY

 1. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný jejich rozpis uvedený v cestovní smlouvě/přihlášce, který je odvozen z katalogové nabídky. Dohodnuté změny služeb nad rámec katalogové nabídky musí být přesně a písemně vymezeny v cestovní smlouvě/přihlášce, CK REKOTOUR potvrzeny a zákazníkem uhrazeny před jejich poskytnutím.
 2. Délka zájezdu/pobytu je určena termíny na cestovní smlouvě/přihlášce, nástup a ukončení zájezdu/pobytu bude potvrzen v pokynech na cestu nejpozději 7 dnů před odjezdem, které budou doručeny jen kontaktní osobě.
 3. Zákazníci jsou povinni dostavit se na místo nástupu odjezdového místa, uvedeného v pokynech na cestu, nejpozději 15 minut před plánovaným odjezdem. Za platné místo nástupu se považuje místo uvedené v pokynech na cestu. Změna je možná pouze s písemným potvrzením CK REKOTOUR.


5. CENA A JEJÍ ÚHRADA

 1. ceny zájezdů/pobytů pořádaných CK REKOTOUR jsou smluvními cenami sjednanými mezi zákazníkem a CK REKOTOUR a jsou uvedeny v cestovní smlouvě/přihlášce. CK REKOTOUR je oprávněna cenu zájezdu/pobytu jednostranným úkonem zvýšit, jestliže přesně stanoví způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu/pobytu uvedena v cestovní smlouvě/přihlášce nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu/pobytu.
 2. Cenu zájezdu/pobytu lze podle bodu A zvýšit pouze v případě, že dojde ke zvýšení:
  • ceny za dopravu, včetně cen pohonný hmot
  • plateb spojených s dopravou ( letištní, přístavní a tranzitní příplatky ), které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
  • směného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu/pobytu v průměru o více než 10% oproti stavu kurzu ke dni 10.12.2003, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu/pobytu
 3. CK REKOTOUR se zavazuje, že zvýšení ceny zájezdu/pobytu, oznámí zákazníkovi písemnou formou 21 dní před zahájením zájezdu/pobytu.
 4. Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny 2-lůžkového pokoje musí být připočítána přirážka k ceně za neobsazené lůžko v pokoji, pokud se nepřihlásí další samostatný účastník.
 5. Dětské ceny jsou uvedeny v  prodejních materiálech.


6. ZMĚNA PODMÍNEK CESTOVNÍ SMLOUVY/PŘIHLÁŠKY

 1. Pokud bude CK REKOTOUR nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu/pobytu změnit podmínky cestovní smlouvy/přihlášky, navrhne zákazníkovi změnu cestovní smlouvy/přihlášky.Pokud navrhovaná změna povede i ke změně ceny zájezdu/pobytu, bude v návrhu nová cena uvedena.
 2. Pokud bude navržená změna zákazníkovi podle předchozího odstavce, má zákazník právo na rozhodnutí, zda se změnou cestovní smlouvy/přihlášky souhlasí, nebo nesouhlasí a odstupuje od ní. Pokud zákazník ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy/přihlášky, od této smlouvy neodstoupí, má se za to, že se změnou souhlasí.
 3. CK REKOTOUR neručí za případné zpoždění a upozorňuje na případ jeho vzniku z technických důvodů, z důvodu nepříznivého počasí apod. CK REKOTOUR neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. Zpožděním může být způsobeno zkrácení nebo prodloužení celkových počtu dnů trvání zájezdu. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy.CK REKOTOUR je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je cestovní kancelář povinna:
  • Zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. Odpovídající zaměření zájezdu
  • Vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění
  • Poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu/pobytu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. Tuto slevu nelze poskytnout v případě zmeškané stravy z důvodu zpoždění.
  V případě, CK REKOTOUR zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu ( např. ubytování v jiném objektu stejné nebo vyšší kategorie ), jsou další nároky zákazníka vůči cestovní kanceláři vyloučeny.
 4. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností ( nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK REKOTOUR nemohla ovlivnit ani předvídat ). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu/pobytu ani na odstoupení od smlouvy.
 5. U zájezdů pořádaných CK REKOTOUR jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferu a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení pobytu. Za časové posuny začátku a konce čerpání služeb, stejně jako služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže CK REKOTOUR poskytnout žádnou finanční náhradu.
 6. V případě, že bude na základě překnihování ubytování nutné ubytovat zákazníka v jiném objektu, uskuteční se ubytování v objektu stejné nebo vyšší kategorie.Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči CK REKOTOUR jsou vyloučeny.


7. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU/POBYTU ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

 1. Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu/pobytu od cestovní smlouvy/přihlášky odstoupit na základě písemného oznámení CK REKOTOUR. Zrušení cestovní smlouvy/přihlášky nastává okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení.
 2. Stornopoplatky se účtují za každého jednoho přihlášeného zákazníka z celkové ceny zájezdu/pobytu v následující výši:
  Doba před stanoveným nástupem na zájezd/pobyt, kdy CK REKOTOUR obdrželo zrušení:
  35 dnů a více 15 %
  34 – 24 dnů 25 %
  24 – 15 dnů 50 %
  14 – 5 dnů 85 %
  4 – 1 den 100 %
  Stornopoplatek se vztahuje i na změnu termínu ze strany klienta.
 3. CK REKOTOUR má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.
 4. Pokud se zákazník nedostaví či zmešká odjezd zájezdu/pobytu, případně musí být před započetím cesty či v jejím průběhu vyloučen z účasti na zájezdu/pobytu ( např. porušením celních, pasových a devizových předpisů ), nevzniká mu nárok na vracejí již zaplacené ceny zájezdu.
 5. V případě, že zákazník oznámí, že se zájezdu/pobytu zúčastní jiná osoby, která splňuje stejné podmínky jako zmíněný zákazník, tedy, že souhlasí s cestovní smlouvou/přihláškou, zaplatí poplatek 200 Kč za každou změnu osoby.


8. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU/POBYTU ZE STRANY CK REKOTOUR

 1. CK REKOTOUR může před nástupem cesty odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí smlouvu vypovědět v těchto případech:
  • Neprodleně, když cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu. Cestujícímu v takovém případě nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány, a dále je zákazník povinen uhradit CK REKOTOUR náklady spojené se zpáteční dopravou.
  • Do dvou týdnů před započetím cesty při nesplnění minimálního počtu osob, uvedeného v katalogu nebo v dodatečných podmínkách. Zákazník je obratem informován a je mu nabídnuta změna cestovní smlouvy/přihlášky.
  • Dvacátý den před termínem zahájení zájezdu, jestliže uskutečnění zájezdu je pro CK REKOTOUR ekonomicky neúnosné, protože náklady vynaložené na uskutečnění cesty výrazně překračují náklady plánované. Zákazník je okamžitě informován a je mu nabídnuta změna cestovní smlouvy/přihlášky.
  • Bez stanovení lhůty – okamžitě, v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin , kterým CK REKOTOUR nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. CK REKOTOUR má právo na uhrazení dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je CK REKOTOUR povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.
 2. Je – li uskutečnění zájezdu/pobytu ztíženo z důvodů nepředvídatelných událostí ( válka, povstání, zemětřesení apod. ) nebo by nastala jiná situace ohrožující bezpečnost a zdraví zákazníka, kterou nebylo možno při uzavření cestovní smlouvy/přihlášky předvídat, je CK REKOTOUR oprávněna zájezd/pobyt zrušit.
 3. Další ustanovení:
  Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK REKOTOUR a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
 4. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný zájezd/pobyt apod.


9. REKLAMACE

 1. Pro případ, že zákazník zjistí v průběhu zájezdu/pobytu drobné vady, které je možno na místě odstranit, je povinen tuto skutečnost ihned ohlásit delegátovi CK REKOTOUR, případně vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby tyto vady bylo možné odstranit ještě za doby trvání zájezdu/pobytu. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než byla předem dohodnuta a drobné vady nebyly CK REKOTOUR odstraněny již v průběhu zájezdu/pobytu, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Opomene – li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu ani na vznesení reklamace.
 2. Tuto skutečnost si nechá zákazník delegátem CK REKOTOUR nebo jinou zmocněnou osobou písemně na místě samém potvrdit. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CK REKOTOUR písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen, jinak právo na reklamaci zaniká. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel. Reklamace musí být doručena do CK REKOTOUR doporučenou poštou.
 3. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, kterou jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.
 4. Dojde – li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislí na činostech a postupu CK REKOTOUR nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi právo na úhradu nebo slevy z ceny těchto služeb.
 5. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu/pobytu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
 6. CK REKOTOUR neodpovídá za cenu a kvalitu fakultativních výletů, které si zákazník koupí přímo v místě pobytu.


10. POJIŠTĚNÍ

 1. Všichni zákazníci CK REKOTOUR jsou po celou dobu čerpání objednaných služeb pojištění v souladu s ustanovením zákona č.159/99 Sb.
 2. Pojištění léčebných výloh do zahraničí si zákazník uzavírá individuálně.


11. DALŠÍ PODMÍNKY

 1. Servis a služby
  Úroveň a rychlost služby poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem.
 2. Hygiena
  Kulturní hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od tuzemských, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká předpisů ve vztahu k životnímu prostředí.
 3. Ubytování
  Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v tomto katalogu. Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení ( bary, diskotéky apod. ) nejsou v provozu. V případech překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Rozdíly jsou v kategorizaci hotelů mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelích jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha pokojů ( i stejné kategorie ) nejsou vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář nemá na něj vliv. Jednolůžkové pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé a často bez balkónu a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V některých hotelích je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko. Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoj v den odjezdu do 12:00 hodin ( v některých případech již do 10:00 hodin ), možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po 14:00 hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k dalšímu používání pokoje. U dodatečně vypsaných zvláštních nabídek CK REKOTOUR hotel nebo u poznávacích zájezdů, apartmá apod. garantujeme pouze kategorii, nemusí se vždy jednat o hotel z katalogu. Jméno hotelu se zákazník dozví po příjezdu/příletu do cílové oblasti. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá CK REKOTOUR vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezónní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. V těchto případech nelze mít vždy při knihování nejaktuálnější zprávy o stavební činnosti. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábavy a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi.


12.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Platnost těchto podmínek se vztahuje na služby poskytované CK REKOTOUR jen tehdy, není – li cestovní kanceláří stanoven, či předem sjednán rozsah vzájemných práv a povinností jinak, a to vždy písemnou formou. Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu a ceníku CK REKOTOUR o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku a cestovní kancelář si vyhrazuje právo jejich změny do doby uzavření cestovní smlouvy se zákazníkem. 
 

Přejeme Vám příjemné, ničím nerušené, strávení dovolené a spousty nezapomenutelných zážitků.
Vytvářím objednávku...